รูปภาพแจ้งข่าว ทางเว็บบอร์ด openerpthailand.org ได้เปลี่ยนระบบเว็บบอร์ด ใหม่เป็น phpBB 3.1
  1. บุคคลทั่วไป จะไม่สามารถเข้าอ่านกระทู้บางบอร์ด แนะนำให้ท่าน สมัครสมาชิกคลิกตามลิงค์นี้
  2. สมาชิกใหม่ ถ้ายังไม่ได้แนะนำตัวจะไม่สามารถ ตั้งกระทู้ และ ดาวน์โหลด ไฟล์จากเว็บบอร์ดได้ ท่านจำเป็นต้องแนะนำตัวที่หมวดนี้
  3. ถ้ามีปัญหาการใช้งาน หรือ ข้อเสนอแนะใดๆ แนะนำได้ที่นี่
  4. ปุ่มรูปหัวใจใต้โพส แต่ละโพส ท่านสามารถกดเพื่อสื่อถึงคนโพสนั้นถูกใจท่าน
  5. ห้ามลง E-mail, เบอร์โทรส่วนตัว, Line id หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อป้องกันการแอบอ้างและโฆษณาแฝง โดยสามารถติดต่อสมาชิกท่านอื่นผ่านระบบ PM ของบอร์ด
  6. ท่านสามารถปิดการแจ้งนี้ได้ ที่มุมขวาของกล่องข้อความนี้

บุคคลทั่วไปสามาเข้าสู่ระบบ ด้วย Account ของ FaceBook ได้แล้ว คลิกที่นี่ได้เลย

คำศัพท์เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน การบัญชี งานการผลิด โรงงาน ระบบคลังสินค้า กฏหมาย
openerp_docman
โพสต์: 393
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 06 ต.ค. 2012 10:11 am

คำศัพท์เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน

โพสต์โดย openerp_docman » เสาร์ 11 พ.ย. 2023 2:37 pm

Direct Materials (วัตถุดิบโดยตรง) - วัสดุที่ใช้โดยตรงในการผลิตสินค้า.
Direct Labor (แรงงานโดยตรง) - ค่าแรงของพนักงานที่โดยตรงเกี่ยวข้องกับการผลิต.
Manufacturing Overhead (ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการผลิต) - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแต่ไม่สามารถจัดสรรโดยตรงไปยังผลิตภัณฑ์เฉพาะ.
Indirect Materials (วัตถุดิบอ้อม) - วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ไม่สามารถติดตามได้โดยตรง.
Indirect Labor (แรงงานอ้อม) - ค่าแรงที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้า.
Variable Costs (ต้นทุนแปรผัน) - ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต.
Fixed Costs (ต้นทุนคงที่) - ต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มหรือลด.
Semi-variable Costs (ต้นทุนกึ่งแปรผัน) - ต้นทุนที่มีส่วนคงที่และส่วนแปรผัน.
Cost of Goods Sold (COGS) (ต้นทุนของสินค้าที่ขาย) - ต้นทุนโดยตรงของสินค้าที่ถูกขาย.
Job Costing (การตั้งราคาตามงาน) - การคำนวณต้นทุนสำหรับงานหรือคำสั่งซื้อเฉพาะ.
Process Costing (การตั้งราคาตามกระบวนการ) - การคำนวณต้นทุนสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต.
Absorption Costing (การคำนวณต้นทุนแบบรวม) - การรวมทั้งต้นทุนแปรผันและต้นทุนคงที่ในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์.
Marginal Costing (การคำนวณต้นทุนขอบเขต) - การพิจารณาเฉพาะต้นทุนแปรผันในการตัดสินใจ.
Standard Costing (การคำนวณต้นทุนมาตรฐาน) - การใช้ต้นทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อการวางแผนและการควบคุม.
Variance Analysis (การวิเคราะห์ความแตกต่าง) - การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน.
Break-even Analysis (การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน) - การคำนวณจุดที่รายได้เท่ากับต้นทุน.
Contribution Margin (มาร์จิ้นของการสนับสนุน) - รายได้ที่เหลือหลังจากหักต้นทุนแปรผัน.
Cost-volume-profit Analysis (CVP) (การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร) - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน, ปริมาณการขาย, และกำไร.
Activity-Based Costing (ABC) (การคำนวณต้นทุนตามกิจกรรม) - การจัดสรรต้นทุนตามกิจกรรมที่ใช้ทรัพยากร.
Budget Variance (ความแตกต่างของงบประมาณ) - ความแตกต่างระหว่างตัวเลขงบประมาณกับตัวเลขจริง.
Overhead Allocation (การจัดสรรค่าใช้จ่ายทั่วไป) - การแบ่งปันค่าใช้จ่ายทั่วไปให้กับต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือบริการ.
Prime Cost (ต้นทุนหลัก) - ต้นทุนของวัตถุดิบโดยตรงและแรงงานโดยตรง.
Cost Driver (ปัจจัยต้นทุน) - กิจกรรมหรือฐานที่กำหนดต้นทุน.
Incremental Cost (ต้นทุนเพิ่มเติม) - ต้นทุนเพิ่มขึ้นสำหรับการผลิตเพิ่มเติม.
Opportunity Cost (ต้นทุนโอกาส) - ต้นทุนที่สูญเสียไปเนื่องจากการเลือกทางเลือกอื่น.
Sunk Cost (ต้นทุนจม) - ต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วและไม่สามารถเรียกคืนได้.
Variable Overhead (ค่าใช้จ่ายทั่วไปแปรผัน) - ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต.
Fixed Overhead (ค่าใช้จ่ายทั่วไปคงที่) - ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่คงที่ไม่ว่าจะผลิตมากหรือน้อย.
Mixed Cost (ต้นทุนผสม) - ต้นทุนที่มีทั้งส่วนแปรผันและส่วนคงที่.
ต้นทุนโดยตรง (Direct Costs) - ต้นทุนที่สามารถติดตามหรือเชื่อมโยงโดยตรงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ.
ต้นทุนอ้อม (Indirect Costs) - ต้นทุนที่ไม่สามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ.
ต้นทุนแปรผัน (Variable Costs) - ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตหรือการขาย.
ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) - ต้นทุนที่คงที่ไม่ว่าการผลิตหรือการขายจะเป็นอย่างไร.
ต้นทุนผลิต (Production Costs) - ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต.
ต้นทุนวัตถุดิบ (Material Costs) - ต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต.
ต้นทุนแรงงาน (Labor Costs) - ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าแรงงาน.
ต้นทุนค้างคาว (Overhead) - ต้นทุนทั่วไปและการบริหารที่ไม่เชื่อมโยงโดยตรงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ.
ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย (Variable Cost per Unit) - ต้นทุนแปรผันที่เกิดขึ้นต่อหน่วยผลิตภัณฑ์.
ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย (Fixed Cost per Unit) - ต้นทุนคงที่ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยผลิตภัณฑ์.
การจัดสรรต้นทุน (Cost Allocation) - กระบวนการจัดสรรต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงาน.
ต้นทุนเบิกจ่าย (Outlay Cost) - ต้นทุนที่จ่ายออกไปหรือเบิกจ่ายจริง.
ต้นทุนจม (Sunk Cost) - ต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วและไม่สามารถเรียกคืนได้.
ต้นทุนโอกาส (Opportunity Cost) - มูลค่าของสิ่งที่ต้องสละเมื่อเลือกตัวเลือกหนึ่งเหนืออีกตัวเลือกหนึ่ง.
ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost) - ต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า.
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Unit Production Cost) - ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแต่ละหน่วย.
ต้นทุนสินค้าขาย (Cost of Goods Sold - COGS) - ต้นทุนโดยตรงของสินค้าที่ขายแล้ว.
ต้นทุนล่วงหน้า (Prepaid Expenses) - ต้นทุนที่จ่ายไปล่วงหน้าสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับ.
การหักต้นทุน (Cost Deduction) - การลดต้นทุนจากกำไรหรือรายได้.
การควบคุมต้นทุน (Cost Control) - กระบวนการที่องค์กรจัดการและควบคุมต้นทุน.
การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis) - การศึกษาและการประเมินต้นทุน.
ต้นทุนตามบัญชี (Accounting Cost) - ต้นทุนที่ระบุในบัญชีและรายงานการเงิน.
ต้นทุนแฝง (Hidden Costs) - ต้นทุนที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฏอย่างชัดเจน.
ต้นทุนปรับปรุง (Incremental Cost) - ต้นทุนเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจหนึ่งๆ.
ต้นทุนแตกต่าง (Differential Cost) - ความแตกต่างของต้นทุนระหว่างตัวเลือกต่างๆ.
ต้นทุนส่วนเกิน (Excess Cost) - ต้นทุนที่เกินกว่าที่คาดหมายหรือมาตรฐาน.
ต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) - ต้นทุนในการแทนที่หรือซ่อมแซม.
ต้นทุนจุดหยุดเสมอ (Break-even Cost) - ต้นทุนที่ทำให้รายได้เท่ากับต้นทุน.
ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) - ต้นทุนที่กำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับการผลิตหรือการดำเนินงาน.
ต้นทุนที่ตกค้าง (Residual Cost) - ต้นทุนที่เหลืออยู่หลังจากการประมวลผลหรือการขาย.
ต้นทุนการเข้าถึง (Access Cost) - ต้นทุนสำหรับการเข้าถึงทรัพยากรหรือบริการ.

โปรแกรมดิกสำหรับธุรกิจ
app.php/m_dictionary

openerpthailand
Administrator
โพสต์: 2300
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 13 ก.ค. 2012 7:27 pm
ติดต่อ:

Re: คำศัพท์เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน

โพสต์โดย openerpthailand » เสาร์ 11 พ.ย. 2023 2:37 pm

Direct Materials (DM) - วัตถุดิบที่ใช้โดยตรงในการผลิตสินค้า.
Direct Labor (DL) - ค่าแรงของพนักงานที่มีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการผลิต.
Manufacturing Overhead - ต้นทุนการผลิตที่ไม่ใช่วัตถุดิบหรือแรงงานโดยตรง เช่น ค่าสาธารณูปโภค.
Variable Cost - ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต.
Fixed Cost - ต้นทุนที่คงที่ไม่ว่าปริมาณการผลิตจะเปลี่ยนแปลง.
Semi-variable Cost - ต้นทุนที่มีทั้งส่วนที่คงที่และส่วนที่เปลี่ยนแปลง.
Product Cost - ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้า.
Period Cost - ต้นทุนที่จัดสรรในช่วงเวลาหนึ่งๆ.
Absorption Costing - การคิดต้นทุนที่รวมทุกต้นทุนการผลิต.
Marginal Costing - การคิดต้นทุนที่พิจารณาเฉพาะต้นทุนแปรผัน.
Standard Cost - ต้นทุนมาตรฐานที่คาดการณ์สำหรับการผลิต.
Variance - ความแตกต่างระหว่างต้นทุนที่คาดการณ์กับต้นทุนจริง.
Direct Cost - ต้นทุนที่สามารถจัดสรรได้โดยตรงกับสินค้าหรือบริการ.
Indirect Cost - ต้นทุนที่ไม่สามารถจัดสรรได้อย่างชัดเจนกับสินค้าหรือบริการ.
Allocated Cost - ต้นทุนที่จัดสรรไปยังสินค้าหรือบริการ.
Job Costing - การคิดต้นทุนตามงานหรือโครงการ.
Process Costing - การคิดต้นทุนตามกระบวนการผลิต.
Activity-Based Costing (ABC) - การคิดต้นทุนตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง.
Batch Costing - การคิดต้นทุนตามแต่ละชุดการผลิต.
Cost Allocation - การจัดสรรต้นทุนให้กับส่วนต่างๆ ขององค์กร.
Cost Center - ศูนย์ต้นทุน, ส่วนหนึ่งขององค์กรที่ไม่ผลิตรายได้แต่มีต้นทุน.
Profit Center - ศูนย์กำไร, ส่วนหนึ่งขององค์กรที่มุ่งผลิตรายได้.
Expense - ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิต.
Capital Expenditure - การใช้จ่ายสำหรับสินทรัพย์ถาวรหรือการปรับปรุงระยะยาว.
Revenue Expenditure - การใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ปัจจุบัน.
Break-even Point - จุดที่รายได้เท่ากับต้นทุนรวม, ไม่มีกำไรหรือขาดทุน.
Contribution Margin - รายได้ลบด้วยต้นทุนแปรผัน.
Gross Margin - รายได้ลบด้วยต้นทุนขาย.
Net Profit - กำไรสุทธิ, รายได้ลบด้วยต้นทุนทั้งหมด.
Overhead Rate - อัตราการจัดสรรต้นทุนที่ไม่ใช่ต้นทุนโดยตรง.
Prime Cost - ต้นทุนของวัตถุดิบและแรงงานโดยตรง.
Cost of Goods Sold (COGS) - ต้นทุนของสินค้าที่ขายไป.
Work in Progress (WIP) - สินค้าที่อยู่ในกระบวนการผลิตแต่ยังไม่เสร็จ.
Finished Goods - สินค้าที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้ว.
Cost Accounting - การบันทึกและวิเคราะห์ต้นทุน.
Marginal Benefit - ประโยชน์เพิ่มเติมจากการผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย.
Opportunity Cost - ต้นทุนของการเลือกที่สูงที่สุดที่ถูกละทิ้ง.
Sunk Cost - ต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วและไม่สามารถเรียกคืนได้.
Incremental Cost - ต้นทุนเพิ่มเติมสำหรับการผลิตเพิ่มขึ้น.
Economic Order Quantity (EOQ) - ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุด.
Just-in-Time (JIT) - ระบบการผลิตที่ต้องการวัตถุดิบเมื่อจำเป็นเท่านั้น.
Lean Manufacturing - การผลิตที่มุ่งลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพ.
Total Quality Management (TQM) - การจัดการคุณภาพที่มุ่งเน้นการ


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 33 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน